Prenájom treba nahlásiť

Kde sa treba povinne zaregistrovať, keď prenajímate nehnuteľnosť? Povinnosť registrovať sa na daňovom úrade ako prenajímateľ nehnuteľnosti  tu bola aj v minulosti (zakon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov), ale zmena nastala v novelizácii zákona č. 504/ 2009 Z.z. s účinnosťou od 1. Januára 2010 v zákone o správe daní okrem iného novelizáciou § 31 Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov spresnil toto ustanovenie tak, že registračná a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú len časť bytu.

V praxi to znamená to, že v prípade, keď už reálne prenajímate napr. čo i len jednu izbu vo vašom byte, ste povinný požiadať správcu dane o registráciu podľa § 31 ods. 2 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr do 28. februára príslušného roku. Pokiaľ by lehota na registračnú a oznamovaciu povinnosť 28. február pripadla na víkend, alebo sviatok, posúva sa táto lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pokiaľ ste fyzická osoba a chystáte začať prenajímať nehnuteľnosť, alebo jej časť vrátane bytu, nebytového priestoru (okrem pozemku) ste povinný v zmysle § 31 ods. 2 písm. a) novelizovaného zákona o správe daní požiadať miestneho príslušného správcu dane o registráciu, a to do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území Slovenskej republiky reálne nehnuteľnosť, alebo jej časť prenajali. 

Miestna príslušnosť pri prenajímaní časti bytu alebo časti nebytového priestoru, alebo časti nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť“) sa riadi u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej trvalým pobytom bez ohľadu na skutočnosť, kde na území Slovenskej republiky sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza. Čiže sa zaregistrujete na daňovom úrade podľa adresy vášho trvalého pobytu, nie podľa adresy prenajímanej nehnuteľnosti.

Registračné tlačivo: Prihláška k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade, alebo ho možno získať aj na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.