Vlastník nehnuteľnosti a preukazovanie vlastníctva

Vlastník nehnuteľnosti

  • Podľa Ústavy Slovenskej republiky ( Zbierka zákonov č.460/1992 v znení neskorších ústavných zákonov)má každý právo vlastniť nehnuteľnosť,

  • vlastníkom môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba, obec, organizácia- firma, cirkev, štát,

  • osoba, ktorej zákon pripisuje všetky práva nehnuteľnosť ovládať, najmä ju držať, užívať, požívať a nakladať s ňou vlastnou mocou. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Preukázanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Pri nadobúdaní nehnuteľnosti je dôležité zistiť, kto je jej vlastníkom a ako predávanú nehnuteľnosť nadobudol. Vlastnícke právo sa preukazuje listom vlastníctva. List vlastníctva (LV) je písomný dokument, preukazujúci vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktorý vydáva príslušná Správa katastra pre dané katastrálne územie za poplatok v kolkových známkach v hodnote 8 €. Listom vlastníctva sa preukazuje vlastník (napr. na právne účely, pre potreby banky pri vybavovaní hypotekárneho úveru, hlásenia rekonštrukcií stavebným úradom a podobne).

Ďalej vlastník preukáže svoje vlastníctvo titulom nadobudnutia, t. j. listinou na základe ktorej získal nehnuteľnosť ( kúpna zmluva, darovacia zmluva, notárska zápisnica o dedičstve, dražbe, atď.)

 

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.